Середа, 22.01.2020, 22:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Опорний навчальний заклад Озернянська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Учнівське самоврядування

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

учнівського самоврядування

Озернянської  загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1            Учнівське самоврядування в школі  здійснюється через учнівський комітет.

1.2            Учнівський комітет – орган влади школярів, що підпорядковується загальним учнівським зборам, затверджується дирекцією школи.

1.3            Головною метою учнівського комітету є забезпечення реалізації прав учнів на здобуття базової загальної середньої освіти

1.4            Головними завданнями учкому є:

-         забезпечення реалізації права учнів на базову загальну середню освіту;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, наукових цінностей українського народу

-         формування і розвиток творчої особистості з  усвідомленою громадською позицією;

-         виховання в учнів поваги до інших людей, до їх прав і свобод, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії, вчинки; свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;

-         надання вчителям допомоги по формуванню в учнів здібностей, наукового світогляду;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

-         надання посильної допомоги педколективу загальноосвітнього навчального закладу у створенні умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.5            Учком у своїй діяльності керується правами та обов’язками учнів, правилами поведінки учнів, етичними нормами і власним статутом.

1.6            Учком самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої власним статутом.

1.7            Учком несе відповідальність перед учнями школи, педколективом, дирекцією даної школи за дотримання гігієни, чистоти і порядку, дисципліни, за відвідування учнями школи, за їх успішність, за організацію розваг і дозвілля в позаурочний час.

1.8            Учком має право:

-         коригувати статут учнівського самоврядування;

-         контролювати роботу старост класів;

-         організовувати і сприяти організації різноманітних заходів спрямованих на покращення умов життя школи;

1.9            У даному навчальному закладі створені  і функціонують такі сектори учнівського самоврядування:

-         Навчальний сектор;

-         Сектор дисципліни і порядку;

-         Прессектор;

-         Культмасовий сектор;

-         Спортивний сектор;

-         Шефський сектор;

-         Сектор санітарії та бережливості;

-         Сектор трудових справ.

 1.10  Членом учкому може бути будь який учень за поданням класу.

 1.11  Учком формується шляхом висування учнями 5-11 класів по одному учню з класу.

 1.12  Члени учкому шляхом відкритого голосування обирають голову учкому, заступника  голови учкому.

 

                   ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧКОМУ

 2.1  Учком планує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи школи.

 2.2  У плані роботи учкому відображаються основні питання діяльності школи та функціонування її в певному режимі.

 2.3 План роботи учкому погоджується головою учкому і затверджується директором школи.

 2.4 Вищим органом самоврядування є засідання учнівського комітету, які відбуваються не рідше як один раз на місяць.

 2.5 На засіданнях учкому складається план діяльності учкому, здійснюється координація діяльності учкому, а також заслуховуються питання виконання плану діяльності  комісій учкому, розглядаються важливі проблемні питання із шкільного життя:

-         порушення учнями правил внутрішнього розпорядку;

-         успішність учнів;

-         відвідування учнями школи;

-         учнівська дисципліна та культура поведінки.

                                     ІІІ. ЧЛЕНИ УЧКОМУ

  3.1 Брати участь у засіданнях учкому мають право:

      -    учні даного закладу;

      -    члени учкому;

      -    керівники закладу;

      -    педагогічні працівники;

      -    психолог, соціальний педагог;

      -    педагог-організатор;

      -    батьки або особи, що їх заміняють.

  3.2 Права та обов’язки учнів, педагогічних працівників визначаються законодавством  та  власним статутом.

  3.3 Учні мають право:

           -      на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних   занять;

-         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах наук, практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

-         брати участь у обговоренні організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів і вносити власні пропозиції.

-         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 3.4    Учні зобов’язані:

           -     оволодівати знаннями, уміннями та практичними навичками, підвищувати

             загальнокультурний рівень;

-         дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставиться до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватись моральних та етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

-         дотримуватись правил особистої гігієни;

 3.5 Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

       -    обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

             самоврядування;

-         звертатися до органів управління освітою, керівників навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчальної бази закладу;

-         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, навчального закладу;

 3.6 Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної

       загальної середньої освіти і зобов’язані:

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури цінності інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

                     ІV. УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ.

  4.1 Безпосереднє керівництво учнівським комітетом здійснює його голова. Головою учкому  може бути учень 7-11 класів школи, який добре вчиться, систематично відвідує школу, не порушує дисципліну, дотримується Правил для учнів, етичних норм.

        Голова учкому та його заступник обираються і звільняються на засіданнях учкому, всією школою. Призначення та звільнення заступника голови учкому здійснюється за поданням голови з дотриманням Статуту.

4.2  Вищим органом самоврядування навчального закладу освіти є – збори (засідання учкому), учнівського комітету, які скликаються не менше як один раз на місяць.

 Заслуховують звіт голови, заступника, голів восьми секторів, розглядають питання, що стосуються навчання, дисципліни, культури поведінки, чистоти і порядку, особистої гігієни та організації дозвілля.

 Затверджуються основні напрямки діяльності учкому, розглядають інші важливі справи шкільного життя.

4.3  Вищим органом управління учнівським самоврядуванням є учнівський комітет.

4.4  Метою діяльності учнівського комітету є:

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

-         підвищення ролі учнів у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

-         формування демократичного стилю управління учнівським комітетом

4.5  Основними завданнями учнівського комітету є:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         надання допомоги педагогам у проведенні дослідно-експериментальної роботи та творчих пошуках;

-         сприяння організації дозвілля  учнів;

-         сприяння пошуку та підтримки обдарованих учнів;

-         зміцнення зв’язків між сім’єю, учнями і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6  Учнівський комітет діє:

-         на добровільних засадах;

-         концентруючи увагу на пріоритеті прав учнів, гармонійному поєднанні їхніх інтересів;

-         на засадах добровільності і рівноправності всіх членів;

-         на засадах дотримання законів школи.

4.7  Учнівський комітет:

-         організовує виконання рішень, які прийнято на засіданні учкому;

-         вносить пропозиції щодо зміни деяких пунктів Статуту;

-         заслуховує звіт голови учкому, голів секторів:

-          виступає ініціатором проведення доброчинних акцій.

4.8  Голова учнівського комітету:

-         здійснює керівництво учнівським самоврядуванням, веде засідання учкому;

-         відповідає за якість і ефективність роботи учкому;

-         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         видає у межах своєї компетенції розпорядження і контролює їх виконання;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнівським комітетом, учнями, батьками, педагогічними працівниками, дирекцією;

-         поводиться толерантно, суворо дотримується норм культури поведінки;

-         створює учнівські ради з окремих питань.

4.9  Заступник голови учнівського комітету:

-         за відсутності голови виконує його обов’язки;

-         допомагає голові виконувати його обов’язки;

-         співпрацює з педагогічним колективом згідно Статуту;

-         коригує і спрямовує роботу голів секторів учнівського комітету;

-         звітує перед головою учнівського комітету.

 

       V.  ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТОРІВ УЧНІВСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

       5.1 Голови секторів:

                  -     керують роботою  секторів:

 5.1.1      Навчальний сектор;

 5.1.2      Сектор дисципліни і порядку;

 5.1.3      Шефський сектор;

 5.1.4      Культмасовий сектор;

5.1.5       Спортивний сектор;

5.1.6       Сектор бережливості і санітарії;

5.1.7       Сектор трудових справ;

5.1.8       Сектор преси

  5.2 Особисто відповідають за основні напрямки роботи секторів.

 5.3 Звітують щомісяця перед учнями та вчителями на шкільній лінійці.

 Завдання навчального сектора:

          -      організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

          -       надає допомогу вчителям - предметникам в організації тематичних вечорів, виконанні творчих завдань;

-         бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення дидактичного і роздаткового матеріалу;

-         допомогу у проведенні заходів, спрямованих на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, стінгазети, конкурси).

-         надає вчителю - предметнику допомогу у виявленні творчо-обдарованих учнів та реалізації ними своїх нахилів та здібностей у різних формах діяльності;

-         сприяння вчителю - предметнику у проведенні науково-дослідницької роботи;

Сектор преси:

-         організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

-         висвітлює цікаві шкільні традиції;

-         інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі різними засобами (газета, оголошення);

-         дбає про регулярний випуск стінгазет до різних тематичних вечорів;

Сектор з питань дисципліни та порядку:

      -     надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями «Правил для для учнів»;

      -     організовує чергування класних колективів по школі: на вечорах, оцінює якість виконання цієї роботи;

      -      призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, як в урочний час, так і в позаурочний;

       -       веде облік порушників дисципліни;

Сектор бережливості та санітарії     

      -       веде контроль за зовнішнім виглядом  учнів та дотримання ними особистої гігієни;      

     -       веде облік результатів по перевірці санітарного стану класів;

      -        проводить у класах рейди-перевірки  стану підручників, організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги;                                    

      -       проводить санітарно-просвітницьку роботу серед учнів.

      Культмасовий сектор:

      -       організовує діяльність учнів в позаурочний час;

      -       залучає учнів до організації змістовного дозвілля;

      -       організовує в кожному класі культурно-масову роботу, залучаючи учнів до творчих справ;

     -       організовує розваги учнів, заняття за інтересами у вільний час;

     -       надає посильну допомогу класним керівникам у організації шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря;

     -       бере участь в організації і проведенні конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

 Шефський сектор:

    -       організовує дозвілля молодших школярів на перервах, в позаурочний час;

    -       надає допомогу класним керівникам 1-4 класів у вихованні дисципліни, дотримання учнями правил для учня;

    -        надає допомогу в організації свят, позакласних заходів, походів, екскурсій, спортивних змагань.

   -        проводить дитячі свята, ігри, розваги, запрошує цікавих людей на зустрічі;

Спортивний сектор:

   -        організовує спортивні заходи , бере  участь у туристичних походах та змаганнях;

   -       проводить оздоровчо-просвітницьку роботу серед учнів та пропагує здоровий спосіб життя.

 

Сектор трудових справ

   -      виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

  -      проводить у класах рейди-перевірки  стану шкільних меблів;

  -      організовує збір макулатури;

  -       відповідає за благоустрій закріплених за класами територій.

  

            VI.  УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ  ТА  КЛАСНІ   КОЛЕКТИВИ.

6.1 Зв'язок учнівського комітету з класними колективами здійснюється через лідерів класів, котрі обираються класними зборами на початку навчального року.

6.2 Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в класі – проводиться щонайменше два рази на семестр.

6.3 На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення учнівського комітету і накреслюють колективні заходи щодо їх виконання.

6.4 Лідер класу (староста) організовує виконання рішень учнівського комітету і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів.

               VII.  УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ  І  ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕКТИВ. 

7.1 Методична рада надає допомогу учнівському комітету у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

7.2 Директор школи всебічно сприяє роботі учнівського комітету, визначає педагогів-консультантів.

7.3 Заступник директора з виховної роботи надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи учнівського комітету.

7.4 Практичний психолог дає рекомендації та допомогу щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню обов’язків.

7.5 Методичне об’єднання класних керівників та кожен класний керівник координує роботу класу та її лідерів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

7.6 Педагог-консультант  координує роботу сектора та голови, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі та підведенні підсумків.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту

Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Архів записів
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz